Spring News

พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง

10 พ.ค. 2564 เวลา 15:14 น. 2

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 14.45 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) และคณะ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีแดง

ภายใต้กิจกรรม "เรามีเรา" ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทีมประเทศไทยจะตามไปช่วย เพื่อส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 50 ชุด และนำไปแจกจ่ายต่อให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยรอบในชุมชนกว่า 80 กว่าหลังคาเรือน พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง

พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง

พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง พม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 50 ชุด แก่กลุ่มเปราะบาง พื้นที่สีแดง