svasdssvasds

เริ่มแล้ว ให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3 (Booster Dose)

เริ่มแล้ว ให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3 (Booster Dose)

กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 15,000 คนก่อนและจะทยอยฉีดจนครบ 150,000 คน

คนรอเข้าไปฉีดวัคซีน โดยจะได้รับวัคซีน AstraZeneca  เป็นเข็มกระตุ้น (Booster dose) ทางศูนย์ฯ จะใช้ฐานข้อมูลเดิมสำหรับส่ง SMS ให้ผู้รับบริการเพื่อนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้าและผู้รับบริการสามารถตรวจสอบวันเวลานัดด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ

  ผู้รับบริการที่ได้รับ SMS แจ้งวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) จากทางศูนย์ฯ และมีความสมัครใจที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เข้าประตู 1, 2, 3, 4 แสดง SMS หรือ แอปพลิเคชัน "Vaccine บางซื่อ” ต่อเจ้าหน้าที่โดยจะได้รับแบบคัดกรอง และสามารถไปที่จุดฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ และขอความกรุณามารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเวลา 9.00- 18.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย  

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน

smsเข็ม3 หมอพยาบาล ฉีดวัคซีน ผู้รับบริการควรเตรียมตัวในการเข้ารับบบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose)

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำในปริมาณที่แหมาะสม 8 – 10 แก้วต่อวัน และควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการรับการฉีดวัคซีน ในส่วนของการเดินทางควรเดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความแออัดของการจราจรบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ขอให้เป็นไปตามความสมัครใจส่วนบุคคล

ฉีดวัคซีน

related