svasdssvasds

ชมนิทรรศการ ด้วยรักแห่งแผ่นดิน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ชมนิทรรศการ ด้วยรักแห่งแผ่นดิน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ซึ่งแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบ Interactive Exhibition ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อมัลติมีเดียในการนําเสนอ จัดขึ้นโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิต จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ ด้านหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และซอยดำเนินกลางใต้

โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิต โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิต

 

 

โซนที่ 3 วิถีชีวิตของคนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเกี่ยวกับโขนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง

โซนที่ 3 วิถีชีวิตของคนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โซนที่ 3 วิถีชีวิตของคนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โซนที่ 3 วิถีชีวิตของคนไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โซนที่ 4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดนิทรรศการ และการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง ณ บริเวณป้อมมหากาฬ

โซนที่ 4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) โซนที่ 4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) โซนที่ 4 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space)

โซนที่ 5 การสาธิตการทำขนมไทยและการแกะสลักผลไม้ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. และการออกร้าน เลิศลิ้ม ชิมรส โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของร้านที่มีชื่อเสียงจากทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง เฉพาะวันศุกร์ - วันอาทิตย์ (5-7 สิงหาคม และ 12-14 สิงหาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น.

โซนที่ 5 โซนที่ 5 โซนที่ 5 โซนที่ 5

related