ข่าว

ประมวลภาพ “บิ๊กตู่ พร้อมแกนนำ19พรรค รับราชโองการฯ”

11 มิ.ย.62 เวลา.  13.30 น. ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยเมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่อ่านพระบรมราชโองการความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ภาพ : อุดมชัย สว่างแก้ว [Springnews Photo]