"พระไภษัชยคุรุ"พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ ช่วยมนุษย์พ้นโรคภัย

9 ก.ค. 2020 เวลา 10:53 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ กรมศิลปากรจึงกำหนดจัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ขึ้น โดยมอบหมายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ อัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 22 แห่ง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เป็นระยะเวลา 3 เดือนสำหรับ พระไภษัชยคุรุ เป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดทางการแพทย์และโอสถในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ทรงเป็น พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากความทุกข์อันเกิดจากโรคทางกายและโรคทางใจ กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นเภสัชกรผู้เยียวยาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอวิชชา มิจฉาทิฐิไปสู่โพธิมรรคและนิพพาน โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ 6 องค์ ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.00 น. ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 2 ต.ค. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด