Breaking การเมือง

“วิษณุ” ย้ำ! ปฏิรูปประเทศ ร่าง ก.ม.คุมสื่อ ยังอยู่กับ สปท.

วันที่ 1 ก.พ. 60 – นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ขณะนี้ ตนยังไม่เห็นรายละเอียดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเมื่อถามว่า “ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในแผนปฏิรูปของรัฐบาล โดยอยู่ในวาระด้านการปฏิรูปสื่อใช่หรือไม่?” นายวิษณุ กล่าวว่า หัวข้อการปฏิรูปสื่ออยู่ในวาระการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน แต่ร่างกฎหมายนั้นยังไม่ได้ส่งมายังคณะรัฐมนตรี โดยตนเข้าใจว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กมธ. เท่านั้น ยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของ สปท. ซึ่งหลังจากที่ประชุมใหญ่ ก็จะเข้ามาที่ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ทันที

ส่วนเมื่อถามว่า “ถ้าผ่านที่ประชุม สปท. แล้ว ครม. จะมีหลักการพิจารณาอย่างไร?” นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ขอตอบ เวลาพิจารณา ต้องพิจารณาทั้งหมดและทุกอย่าง ไม่ใช่พิจารณาแค่อย่างเดียว ถ้าส่งมาให้ ครม. ก็จะใช้ กมธ. เตรียมการปฏิรูปที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจะเข้าไปพิจารณา เมื่อถามต่อว่า “เรื่องการปฏิรูปสื่อนั้น จะอยู่ในแผนที่จะปฏิรูปให้เสร็จภายใน 1 ปี ได้หรือไม่?” นายวิษณุ กล่าวว่า ในตอนเช้าวันนี้ ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่า แผนการปฏิรูปใน 1 ปีนั้น จะมีหัวข้อ 27-28 วาระ ซึ่งไม่มีเรื่องการปฏิรูปสื่ออยู่ในนั้น