เลือกตั้ง 62 : ด่วน! ศาลปกครองไม่รับคำร้อง "เรืองไกร" ขอเพิกถอนมติ กกต. ยื่นยุบพรรค ทษช.

28 ก.พ. 2562 เวลา 6:13 น.

ศาลปกครองกลางมีมติไม่ร้องฟ้อง คดีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขอให้เพิกถอนมติของ กกต. กรณียื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ชี้ การพิจารณายุบพรรค มีกฎหมายเฉพาะ และไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองจะรับพิจารณาได้

จากกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ มาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนมติของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ซึ่งศาลปกครองกลางได้พิจารณาร้องแล้วเห็นว่า การที่ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 18/2562 ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ถือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองก็ตาม แต่โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560มาตรา 92 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 (4) มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนด

กรณี จึงถือว่า การพิจารณายุบพรรคการเมืองมีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด