การเมือง ข่าว

โหวตเลือกนายกฯ หากได้เสียงไม่เกินครึ่ง โหวตมาราธอน จนกว่าจะได้

ภายหลังมีรายงานข่าวว่า ในเย็นวันนี้(31 พ.ค.) เวลาประมาณ 15.00 น. จะมีพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นั้น โดยที่ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้อกมาเปิดเผยแล้วว่า กระบวนการโหวตเลือกนากรัฐมนตรี น่าจะมีขึ้นหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธานและรองประธานสภาฯไปแล้วอย่างน้อย 2-3 วัน

จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า สปริงนิวส์ ออนไลน์ นำขั้นตอน กระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาฯมาเปิดเผยให้ทราบ โดยเฉพาะ ความแตกต่างของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและฉบับปัจจุบัน ที่ทำให้เงื่อนไขบางอย่างของการเลือกตัวนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่นกัน

สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตัวนายกรัฐมนตรี ตามที่ปรากฎในข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ว่า

1.ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ ส.ส.โหวตลงคะแนนเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของสมาชิกที่มีอยู่ นั่นคือมี ส.ส.เต็มสภาฯ 500 คน พรรคที่เสนอชื่อนั้นต้องมี ส.ส.อย่างน้อย 25 คน

2.การเสนอชื่อผู้ใดเข้าสู่การโหวตจะต้องมีเสียง ส.ส.รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ ส.ส.ที่มีอยู่ (50 คน จาก 500 คน)

3.การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี กระทำโดยเปิดเผย โดยเลขาธิการรัฐสภา จะขานชื่อ ส.ส.-ส.ว.เรียงตามลำดับอักษร เพื่อให้ออกเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง

4.มติเห็นชอบ ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด((ส.ส.+ส.ว.)ซึ่งเท่ากับ 750 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งจึงเท่ากับ 376 เสียง หากคะแนนเห็นชอบไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ให้ออกเสียงลงคะแนนให้กับชื่อถัดไป

5.หากยังไม่สามารถหาผู้ที่ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งได้ ก็จะวนโหวตต่อ จนกว่าจะมีผู้ได้คะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 อยู่บ้าง เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 กำหนดให้สมาชิกต้องเลือกตัวนายกรัฐมนตรีให้ได้ภายใน 30 วัน หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรี แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีกรอบเวลา

กับอีกเรื่องหนึ่งคือ การออกเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 นั้น ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนากรัฐมนตรี เป็นเพียง ส.ส.เท่านั้น ขณะที่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ให้สิทธิ์ ส.ว. 250 คน เข้ามาร่วมโหวตด้วย จำนวนสมาชิกทั้งหมดในรัฐสภา จึงมีทั้งสิ้น 750 คน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน