กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม "23 ต.ค."

28 ก.ย. 2562 เวลา 8:10 น.

กกต. ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 23 ตุลาคมปีนี้ หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันนี้ (28 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกข่าวแจกประกาศวันเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขต 5 เป็นวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน - วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ส่วนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง  สำนักงาน กกต. ได้กำหนดไว้ 3 ข้อ

1. พรรคการเมืองที่ประสงค์จะผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดนั้น

2. การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาที่กฎหมายกำหนดและการสรรหา ให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น

3.ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบ ที่สำนักงาน กกต. กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กำหนดให้คำนวณจากที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ละคนต้องใช้จ่าย ในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,500,000 บาท และผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงภายใน 90 วัน นับจำกวันเลือกตั้ง และการหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 68 (2)