"บิ๊กป้อม" สั่ง ทส. เพิ่มพื้นที่ป่า 40% ห่วงปัญหาสิ่งแวดล้อม

02 พ.ย. 2562 เวลา 6:29 น.

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ สั่งเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศ เผย วางแผนใช้โดรนสำรวจพื้นที่ป่าไม้ จัดการที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมการรับมือป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้ จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานกรรมการนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันรักษาป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จากสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 - 2561แนวโน้มโดยเฉลี่ยพื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้น

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ สั่งเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศ เผย วางแผนใช้โดรนสำรวจพื้นที่ป่าไม้ จัดการที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมการรับมือป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

โดยในปี พ.ศ. 2561ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เร่งขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ คุ้มครองฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ในการดำเนินการด้านต่างๆ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ สั่งเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศ เผย วางแผนใช้โดรนสำรวจพื้นที่ป่าไม้ จัดการที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมการรับมือป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการหารือในประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านการป่าไม้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านป่าไม้ โดยการนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ และการเตรียมรับมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อช่วยเรื่องการป้องกันรักษาป่าการนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดินตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ

นอกจากนี้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ได้มอบให้ ทส. เร่งรัดจัดทำอนุบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จรวมถึงการขออนุญาตให้เอกชนส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก พร้อมทั้งจะได้มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ สั่งเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศ เผย วางแผนใช้โดรนสำรวจพื้นที่ป่าไม้ จัดการที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมการรับมือป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ในเรื่องการแก้ไขข้อปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบนั้นรัฐบาลได้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซึ่งหากมีการแก้ไขแล้วเสร็จจะทำให้เอกชนที่ปลูกไม้ถูกกฎหมายสามารถส่งไม้สวนป่าออกนอกประเทศได้เป็นแรงจูงใจให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจและการสร้างธุรกิจไม้ให้โตขึ้นเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ผู้ประกอบการค้าไม้ ภาคเอกชนและยังส่งผลต่อภาพรวมในการเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด