ของขวัญปีใหม่ 2563 ประธานศาลฎีกา อนุญาตพิจารณาประกันตัวไม่เว้นวันหยุด

27 ธ.ค. 2562 เวลา 3:37 น.

เลขาฯศาลยธ. เผย ประธานศาลฎีกา ให้ศาลชั้นต้น-อุทธรณ์-ฎีกา เปิดสั่งอนุญาตพิจารณา ประกันตัวชั่วคราวในวันหยุด เพื่อประโยชน์ยุติธรรมที่โดนคดี พร้อมออกหนังสือเวียนแจ้งทั่วประเทศแล้ว

วันที่ 26 ธ.ค. 62 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เปิดเผยว่า นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนามออกประกาศ "ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562" ซึ่งประกาศดังกล่าว ระบุว่า

ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา/จำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น เสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้และคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) มาตรา 87 , พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7 , พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 14 , พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 72 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 8 กำหนดให้นำตัวผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหาไปศาล หรือยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเปิดทำการในวันหยุดทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหาให้มีการนำตัวไปศาลโดยเร็ว และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา/จำเลยให้ได้รับการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเร็ว จึงสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 5 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

"ประธานศาลฎีกา" จึงวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนี้ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบับที่ 9 เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดงานหรือนอกเวลาทำการปกติ และให้ศาลชั้นต้น มีคำสั่งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ตามหลักเกณฑ์นี้ด้วย

(1) กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 2 วันให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกเป็นอย่างน้อย

(2) กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันที่ 2 เป็นหนึ่งวันเป็นอย่างน้อย

(3) กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกและวันที่สามเป็นอย่างน้อย แต่ต้องมีให้ศาลปิดทำการติดต่อกันถึง 2 วัน กับให้ศาลชั้นต้นเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวันเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

ซึ่งการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้นให้หมายความรวมถึงการรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและการอ่านคำสั่ง นอกจากนี้ยังให้ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวันด้วยเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา หรือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106 หรือมาตรา 119 ทวิ โดยการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือเปิดทำการศาลนอกเวลาทำการปกติเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมนี้

ประธานศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ , ประธานศาลอุทธรณ์ภาค , ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ , อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อาจพิจารณากำหนดให้เปิดทำการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการเปิดทำการในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ก็ให้ศาลนั้นแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเปิดทำการด้วย และให้ตนในฐานะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดวิธีปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ทุกศาลเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภายหลังจากนายสไลเกษ ประธานศาลฎีกาได้ออกระเบียบเปิดทำการศาลพิจารณาปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม ที่มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการทั้งหมด ก็ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของศาลนอกเวลาราชการ , การเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ รวมทั้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อการเปิดทำการศาลและการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ , การออกหมายค้น , หมายจับด้วย

ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดอัตรากำลัง , เวรปิด-เปิดทำการ รวมถึงค่าตอบแทนผู้พิพากษา , ข้าราชการศาลยุติธรรม , ลูกจ้างและพนักงานราชการปฎิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ตนก็ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562 ด้วย

หนังสือเวียน https://ojac.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/174891

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด