การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชาวต่างประเทศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

ให้แก่ นายฌีล การาชง (Mr. Gilles Garachon) อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในทุกมิติ มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี