ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ๙ ราย สังกัดกระทรวงแรงงาน

03 ก.พ. 2563 เวลา 13:31 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๖ ง เผยแพร่ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๒. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๔. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๕. นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๖. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๗. นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๘. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๙. นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด