ราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้ง "ไพบูลย์" นั่งกมธ.ปราบปรามทุจริต

22 ก.พ. 2563 เวลา 7:40 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง "ไพบูลย์" นั่งกมธ.ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ "ไพบูลย์ นิติตะวัน" นั่งเก้าอี้ กมธ.แทน "ดล เหตระกูล"

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแทนตําแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้ง นายดล เหตระกูล เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

เนื่องจาก นายดล เหตระกูล ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด