"บิ๊กตู่" แก้คำสั่ง ไม่มีเจตนายึดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข

14 เม.ย. 2563 เวลา 16:59 น.

"บิ๊กตู่" แก้คำสั่ง ไม่มีเจตนายึดอำนาจ สธ. ตั้งปลัดสาธารณสุข อธิบดีควบคุมโรค เลขา อย. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นกรรมการบริหารจัดการพัสดุป้องกัน ควบคุมโควิด ระบุให้มีอำนาจบริหารจัดการหน้ากากอนามัย อย่างเดียว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 12/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 นั้น

โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าว อาศัยอำนาจ ตามข้อ 2 วรรคสองของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ (1) ปลัดสำนักนยกรัฐมนตรี ประธาน (2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานคนที่1 (ฝ่ายยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์) (3) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองประธานคนที่2 (ฝ่ายการส่งออก) (4) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองประธานคนที่ 3 (ฝ่ายกำหนดราคากลาง) (5) อธิบดีกรมศุลกากร รองประธานคนที่4 (ฝ่ายการนำเข้า) (6) อธิบดีกรมการค้าภายใน รองประธานคนที่5 (ฝ่ายการบริหารจัดการทั่วไป)

(7) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ (8) เลขำธิกำรคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ (9) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ (10) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ (11) ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ (12) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ (13) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ (14) ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ (15) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(16) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ (17) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ (18) ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ (19) ผู้แทนกรมศุลกากร กรรมการ (20) ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการ (21) ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการ (22) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ (23) ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการ (24) ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ (25) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

(26) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ (27) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ (28) ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ (29) ผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ (30)นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ (31) เจ้าหน้าที่ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(32) หน้าที่ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (33เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (34)จ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (35)เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (36)เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อาศัยอำนาจตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน (11) ของคำสั่งดังกล่าว ในขณะนี้ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดิม แต่ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ดำเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าหน้ากากอนามัยและหน้ากากประเภทอื่น (ยกเว้นหน้ากากชนิด N95) เท่านั้น จนกว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายเป็นประการอื่นทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) องค์ประกอบคณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วย (1) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน (2) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองประธาน (3) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองประธาน (4) อธิบดีกรมศุลกากร รองประธาน (5) อธิบดีกรมการค้าภายใน รองประธาน (6) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ (7) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ (8) ผู้แทนสำนักงานปลัดลำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ (9) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ (10) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศกรรมการ

(11) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ (12) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ (13) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ (14) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ (15) ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม กรรมการ (16) ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ (17) ผู้แทนกรมศุลกากร กรรมการ (18) ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการ (19) ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการ (20) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ

(21) ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการ (22) ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ (23) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ (24) ผู้แทนกรมสนับสนุนการสุขภาพ กรรมการ (25) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ (26) ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ

(27) ผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ (28) นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ และเลขานุการ (29) เจ้าหน้าที่ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (30) เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (31) เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (32) เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (33) เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่าองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ไม่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ของ ศบค. ไม่มีอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วงงานหลักทำหน้าที่ควบคุมการระบาดของเชื้อโรค และอธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

อีกทั้งอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในคำสั่งมีลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่า คณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อพัสดุ และ เวชภัณฑ์ ป้องกัน ควบคุม และ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ซึ่งเคยเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข จนมีการวิพากษณ์วิจารณ์กันในกระทรวงสาธารณสุข ว่าศบค.ได้ยึดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้ว