การเมือง

ประกาศ ‘ข้อกำหนดกระบวนการฟ้องล้มละลาย’ ให้เร็วขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2549 ให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ในเรื่อง วิธีการติดต่อระหว่างศาล คู่ความและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณา คดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี ล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางโดยความเห็นชอบ จากประธานศาลฎีกา จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งข้อกาหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม การติดต่อระหว่าง ศาลล้มละลายกับศาลอื่น หรือระหว่างศาลล้มละลายกับคู่ความ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือผู้เกี่ยวข้องในคดี อาจทำโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทอื่นแทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือประกอบกันก็ได้โดยคำนึงถึงความจำเป็น เร่งด่วน และความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทำการติดต่อ รวมท้ังจำนวนและลักษณะของเอกสาร หรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลกำหนด” ให้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณรงค์ กลั่นวารินทร์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

อ่านประกาศได้ที่นี่