องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ค้านกระทรวงยุติธรรม ตั้ง สุพจน์ ทรัพย์ล้อม เป็นที่ปรึกษาฯ

21 มิ.ย. 2563 เวลา 6:27 น.

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ออกจดหมายเปิดผนึก ค้านแต่งตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม ของกระทรวงยุติธรรม

21 มิ.ย. 63 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกจดหมายเปิดผนึก ค้านตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้

เรียน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า จะมีการแต่งตั้งอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำในคดีคอร์รัปชัน และยังมีคดีอื่นที่ค้างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีตำแหน่งในอนุกรรมการคณะหนึ่งของกระทรวงฯ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันๆ เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะปกป้องสังคม มิให้ผู้ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองฯ

อีกทั้งท่านนายกรัฐมนตรี เพิ่งประกาศการเป็นรัฐบาลโฉมใหม่ที่จริงจัง และยึดมั่นความถูกต้อง ซึ่งความตั้งใจเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้ จำต้องพิสูจน์โดยการกระทำของรัฐบาลทั้งคณะ มิใช่เพียงผู้นำรัฐบาล หรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ออกจดหมายเปิดผนึก ค้านแต่งตั้ง ‘สุพจน์ ทรัพย์ล้อม’ นั่งที่ปรึกษาโครงการเรือนจำอุตสาหกรรม ของกระทรวงยุติธรรม

การที่กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่สังคมคาดหวังว่า ต้องเป็นแบบอย่างของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ดังนั้นทุกการกระทำจึงควรยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด

การเชื้อเชิญให้บุคคลผู้มีประสบการณ์มางานช่วยราชการ จึงควรสรรหาคนดี คนเก่งที่ไม่มีมลทินในเรื่องคอร์รัปชัน ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยยังมีบุคคลเช่นนี้อยู่มาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อว่าการต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชัน หลักสำคัญคือต้องทำให้ทุกคนตระหนักว่า การโกงเป็นเรื่องน่ารังเกียจ คนโกงต้องไม่มีที่ยืนในสังคม

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ข้าราชการและนักการเมืองที่ถูกศาลตัดสินแล้วว่าทุจริต ได้โอกาสกลับเข้ามามีบทบาทในวงราชการและการเมืองอีก

จึงเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด