การเมือง

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์2563 จำนวน 3 ราย

1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกา ในศาลฎีกา

2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

3.นายจิรนิติ หะวานนท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 มิถุนายน 2563