ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 ลำปาง

24 ก.ค. 2563 เวลา 2:34 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ลำปาง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ความว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน ดังนี้

ลำดับที่ 1 จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายวัฒนา สิทธิวัง สังกัดพรรคการเมือง พลังประชารัฐ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 4 ลำปาง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด