สวนดุสิตโพล เผย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นนโยบาย ที่ประชาชนชื่นชอบที่สุด

4 ส.ค. 2020 เวลา 7:14 น.

ผลสำรวจ สวนดุสิตโพล “นโยบายและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” ประชาชนกว่า 59 % ระบุ ชื่นชอบนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การมีสวนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการทางการเมือง โดยมีพรรคการเมือง ทําหน้าที่เป็นตัวแทน และกลไกขับเคลื่อนนําไปสู่การพัฒนาประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

โดย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “นโยบายและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” จํานวนทั้งสิ้น 1,328 คน (สํารวจทางออนไลน์และแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว) ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 โดยได้นำเสนอผลสำรวจดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 สรุปผลได้ ดังนี้