Breaking News : ศาลรับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพส.ส. “เทพไท”

16 ก.ย. 2563 เวลา 9:37 น.

ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพส.ส. “เทพไท” สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะวินิจฉัย หลัง ถูกศาลนครศรีฯ พิพากษาจำคุก 2 ปี

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง กกต. กรณีให้วินิจฉัยสถานภาพ ส.ส. ของ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.ปชป. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่าศาลจะวินิจฉัย หลัง นายเทพไท ถูกศาลนครศรีธรรมราช พิพากษาจำคุก 2 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ เทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ เทพไท เสนพงศ์ ผู้ถูกร้อง มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้ถูกร้องต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงหรือไม่

กรณีต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ประกอบวรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ถูกร้อง 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง มีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา

รณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้วจึงมีคำสั่งให้ ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพส.ส. “เทพไท” สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะวินิจฉัย หลัง ถูกศาลนครศรีฯ พิพากษาจำคุก 2 ปี

ด่วน! ศาลรธน.รับคำร้องวินิจฉัยสถานภาพส.ส. “เทพไท” สั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะวินิจฉัย หลัง ถูกศาลนครศรีฯ พิพากษาจำคุก 2 ปี