ประกาศปิดธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19 - 20กันยายน เนื่องจากจะมีการชุมนุม

17 ก.ย. 2020 เวลา 4:25 น.

จากกระแสข่าวคาดว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่จะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ล่าสุดมีเอกสารบันทึกข้อความ ของคณบดีคณะนิติศาสตร์

สำหรับเนื้อหาในบันทึกข้อความที่ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นบันทึกให้ปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)และหยุดการเรียนการสอนนั้น ได้เขียนไว้บอกว่า"ส่วนงานราชการ งานธุรการ(ท่าพระจันทร์) คณะนิติศาสตร์ มธ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 โดยรายละเอียดเขียนกล่าว่า

เรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์

เนื่องจาก แนวร่วมธรรมศาสตรและการชุมนุม และคณะประขาชนปลตแอค จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสดร ทำพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ยความมั่นคงจึงขอความร่มมืจากมหาวิหยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ ให้งดการจัดกิกรรมการเรียนการสอน และงตการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 และให้มหาวิหยาลัยปิดประตูทางเข้า - ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์โดยให้เข้า- ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวหนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

 

เพื่อความปลอตภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงและมหาวิหยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้นคณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการติดต่อที่ทำพระจันทร์ระหว่างวันที่19 - 20กันยายน2563และคณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องปิตประตูทางเข้า-ออกทุกจุตภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ท่าพระจันทร์จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่วหากทำนมีเหตุจำเป็นเร่งต่วนที่ต้องเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ขอให้ท่านแจ้งให้นางศศิธรช้างบุญชูหัวหน้างานธุรการ(ท่าพระจันทร์)ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์090-994-1365เพื่อดำเนินการประสานงานไปที่เจ้หน้ที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันตังกล่วเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ "