กอร.ฉ. ห้ามพาหนะ 3 ประเภทเข้าพื้นที่ชุมนุม ตรวจพบอายัดทันที!

16 ต.ค. 2563 เวลา 6:36 น.

กอร.ฉ. แจ้งรายละเอียดตามแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2563 ห้ามพาหนะ 3 ประเภทเข้าพื้นที่ชุมนุม ตรวจพบอายัดทันที!

กอร.ฉ. แจ้งรายละเอียดตามแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2563 ห้ามพาหนะ 3 ประเภทเข้าพื้นที่ชุมนุม ตรวจพบอายัดทันที!

กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) แถลงการณ์ฉบับที่ 2/2563 ห้ามนำรถ 3 ประเภท เข้าพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ยานพาหนะซึ่งมีการดัดแปลงสภาพรถเป็นหรือคล้ายเวที หรือติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ หรือบรรทุกเครื่องขยายเสียง รวมถึงยานพาหนะที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ หรือบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่, รถสุขาเคลื่อนที่ และยานพาหนะที่ใช้บรรทุกเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อประโยชน์แก่ผู้ชุมนุมในพื้นที่ที่มีการชุมนุมอันมิชอบด้วยกฎหมาย


ทั้งนี้ หากพนักงานตรวจพบยานพาหนะดังกล่าวสามารถยึดหรืออายัด พร้อมทั้งสิ่งของต่างๆ ได้ในกรณีมีเหตุสงสัยว่า ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน