ผลสำรวจ ประชาชนกังวลว่าการชุมนุมจะบานปลายเป็นความแตกแยก หรือไม่ ?

25 ต.ค. 2563 เวลา 6:17 น.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ประชาชนกังวลว่าการชุมนุมจะบานปลายเป็นความแตกแยก หรือไม่ ?

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ประชาชนกังวลว่าการชุมนุมจะบานปลายเป็นความแตกแยก หรือไม่ ?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่19–20 ตุลาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,336 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร ตั้งแต่วันที่14 ตุลาคม ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ประชาชนกังวลว่าการชุมนุมจะบานปลายเป็นความแตกแยก หรือไม่ ?

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “รุนแรง...แตกแยก?” ประชาชนกังวลว่าการชุมนุมจะบานปลายเป็นความแตกแยก หรือไม่ ?