"ฝ่ายค้าน" ขอรัฐสภารับหลักการ "ไอลอว์" ก่อนบ้านเมืองลุกเป็นไฟ

18 พ.ย. 2563 เวลา 7:07 น.

"ฝ่ายค้าน" อภิปรายทิ้งทวนขอสภารับหลักการ "ไอลอว์" ก่อนบ้านเมืองลุกเป็นไฟจนไร้รัฐสภา "ชลน่าน"ยืนยัน หมวดสถาบันแก้ไขได้ เหตุ มาตรา 256 รับรองไว้

การประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว์ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.30 น. โดยการอภิปรายส่วนใหญ่ของ ส.ส.รัฐบาล ยังคงแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยันจะลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว

 

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ส่วนตัวเข้าใจเมื่อประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมากจากประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีมายาคติว่ารัฐธรรมนูญบางหมวดไม่สามารถแก้ไขได้เลย เช่น หมวด 1 ว่าด้วยบททั่วไป และ หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ แต่จริงๆแล้วสามารถแก้ไขได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ก็บัญญัติรับรองเอาไว้ว่าถ้าจะแก้ไขจะต้องมีการไปทำประชามติ และที่ผ่านมารัฐธรรมนูญหลายฉบับก็มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ในทางที่ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริม ดังนั้น การที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชน จนตีความว่าหากไม่ได้ให้อำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะกระทำได้นั้นถือว่าเป็นการตีความไม่ถูกต้อง เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา  25 รับรองว่าการกระทำใดหากเป็นคุณย่อมสามารถกระทำได้ แม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้ก็ตาม 

 

"รัฐธรรมนูญไม่เคยเขียนบทบัญญ้ติให้ยกเลิกตัวเอง เพราะหากเขียนเช่นนั้นเท่ากับว่าเพี้ยนแล้ว แต่เมื่อมีสถานการณ์เหมาะสมก็สามารถใช้ช่องทางตามบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแบบเดียวกับการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 พรรคเพื่อไทยยินดีรับทั้ง 7 ฉบับแบบไม่มีเงื่อนไขและขอให้เอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลัก อย่าไปยึดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้สภาเป็นที่แก้ปัญหาอย่าให้สภาเป็นตัวเพิ่มปัญหา ถ้าไม่แก้ไข บ้านเมืองอาจจะลุกเป็นไฟและอาจไม่มีรัฐสภา จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันร่วมแก้ไขปัญหา" นพ.ชลน่าน กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด