นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี”

27 ธ.ค. 2563 เวลา 2:47 น.

“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4” ของนิด้าโพล ในหัว “บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ และ “พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4” ในหัว “บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และ “พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้”  

ทำกำรสำรวจระหว่างวันที่20–23 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค

ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำนวน 2,533 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองการสำรวจ

อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังต่อไปนี้

“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4” ของนิด้าโพล ในหัว “บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ และ “พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้”

“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4” ของนิด้าโพล ในหัว “บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ และ “พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้”

“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4” ของนิด้าโพล ในหัว “บุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ และ “พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้”