เทียบสัดส่วนสมาชิกแต่งตั้งในรัฐสภาไทย กับรัฐสภาเมียนมา

02 ก.พ. 2564 เวลา 8:46 น.

รัฐสภาไทย มีสมาชิกทั้งหมด 750 คน มีสมาชิกที่มีจากแต่งตั้ง 33 % ส่วนรัฐสภาเมียนมา มีสมาชิกทั้งหมด 664 คน มีสมาชิกที่มีจากแต่งตั้ง 25 %

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ของไทย และรัฐธรรมนูญของเมียนมา ฉบับปัจจุบัน ต่างกำหนดให้สมาชิกทั้งที่มาจากการแต่งตั้ง และเลือกตั้ง ดังนี้

รัฐสภาไทย

โดยรัฐสภาไทย มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 750 คน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ในบทเฉพาะกาล 5 ปี กำหนดให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวนสมาชิกแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับ 33 % รัฐสภา

รัฐสภาไทย มีสมาชิกทั้งหมด 750 คน มีสมาชิกที่มีจากแต่งตั้ง 33 % ส่วนรัฐสภาเมียนมา มีสมาชิกทั้งหมด 664 คน  มีสมาชิกที่มีจากแต่งตั้ง 25 %

รัฐสภาเมียนมา

ส่วนรัฐสภาเมียนมา  มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 664 คน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) 440 คน มาจากการเลือกตั้ง 330 คน แต่งตั้ง 110 คน สมาชิกสภาชาติพันธุ์ (สภาสูง) 224 คน  เลือกตั้ง 168 คน แต่งตั้ง 56 คน จำนวนสมาชิกแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับ 25 % รัฐสภา

อ้างอิง การเมืองเมียนมากับทิศทางความสัมพันธ์ไทย - เมียนมา : สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รัฐสภาไทย มีสมาชิกทั้งหมด 750 คน มีสมาชิกที่มีจากแต่งตั้ง 33 % ส่วนรัฐสภาเมียนมา มีสมาชิกทั้งหมด 664 คน  มีสมาชิกที่มีจากแต่งตั้ง 25 %