svasdssvasds

ความสำเร็จของ กอ.รมน ในการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทย

ความสำเร็จของ กอ.รมน ในการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนับสนุนรับซื้อผลผลิตทุเรียน และประสานหน่วยงานมาช่วยรับซื้อ จากเกษตรกรในอำเภอธารโต จ.ยะลา

บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่เผชิญปัญหาผลผลิตล้นสวน เพราะไม่สามารถส่งออกขายทั้งในและต่างประเทศ จนราคาลดต่ำลงนับสิบเท่า สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ในภาวะที่โควิด-19 แพร่ระบาด

 

related