svasdssvasds

ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 มุ่งพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  มุ่งพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 พร้อมเดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนการยอมรับในระดับโลกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมภิบาล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต พร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด เช่น พลังงานหมุนเวียน, Energy Storage & System, EV value chain และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับคาร์บอน ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต “Powering Life with Future Energy and Beyond”

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)
 

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกด้วย

ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ทั้งนี้ DJSI จัดทำขึ้นโดย S&P Global ซึ่งถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยการพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้

related