Breaking ข่าว ประชาสัมพันธ์

พส. มุ่งพัฒนาบุคลากร เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

 

วันที่ 21-22 มิ.ย. 2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์, การบริหารองค์กร, การคิดวิเคราะห์ และทักษะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์, องค์ความรู้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 ร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 ได้ริเริ่มการพัฒนาองค์กรสู่ Smart Organization ภายใต้แนวคิด Smart Look / Smart Office / Smart Service และ Smart Network จากนั้นในปี 2559 วางวิสัยทัศน์การสร้างวัฒนธรรมการทำงานภายใต้หลักคิด SMART 4.5

 

 

 

 

และในปี 2560 นี้ เป็นปีแห่งการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมทางสังคม iSMART” Innovation Smart มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 200 คน กิจกรรมที่สำคัญเพื่อจุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญาแก่ผู้ร่วมโครงการ ดังนี้

 

1.วันที่ 21 มิ.ย. 2560 ช่วงเช้า การบรรยายพิเศษเรื่อง “องค์กรภาครัฐกับการปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดย นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การบรรยายพิเศษเรื่อง Innovation Thinking คิดตามโลก โลกเปลี่ยนคนเปลี่ยน โดย นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และช่วงบ่าย การปรับกระบวนทัศน์, การวิเคราะห์ และทักษะในการทำงาน โดย นายศุ บุญเลี้ยง และทีมงาน

 

 

2.วันที่ 22 มิ.ย. 2560 ช่วงเช้า การบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จและบทบาทภาคธุรกิจ ที่มีต่อการช่วยเหลือภาคสังคม” โดย นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ, นายชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์เปอเรชัน จำกัด และการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาวะผู้นำกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างกระบวนทัศน์ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับองค์กรให้ได้มาตรฐานชั้นนำระดับอาเซียน มีความเป็นเลิศในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายและประชาชน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน