svasdssvasds

CAT - กฟผ. เพิ่มศักยภาพดิจิทัลและพลังงานไทย สู่ยุค 4.0

CAT - กฟผ. เพิ่มศักยภาพดิจิทัลและพลังงานไทย สู่ยุค 4.0

กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน หรือ CAT ลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงาน กับ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.

CAT ลงนามMOU กฟผ. บูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงาน

วานนี้ (27 เม.ย.61) พันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน หรือ CAT ลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงาน กับนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจะเสริมสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

พันเอก สรรพชัย กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นการเริ่มต้น เพื่อทำงานด้านดิจิทัลและพลังงานร่วมกัน โดยการนำจุดแข็งของ CAT ที่เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม และ จุดแข็งของ กฟผ.ที่มีศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้า มาพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ โดย CAT

จะให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และ Big Data ในการทำโครงการ Smart Energy เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ CAT ในปี 2561 ที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านบริการดิจิทัลมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล

CAT - กฟผ. เพิ่มศักยภาพดิจิทัลและพลังงานไทย สู่ยุค 4.0 ขณะที่ กฟผ. เชื่อว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มายกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานไฟฟ้าไทย และเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคของ Energy 4.0 ที่การใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เช่น ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าเอง CAT - กฟผ. เพิ่มศักยภาพดิจิทัลและพลังงานไทย สู่ยุค 4.0 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการพลังงานภายในพื้นที่แบบครบวงจร ทั้งนี้ กฟผ. ได้ ทดลอง โครงการ Smart Energy ภายในอาคารของ กฟผ. โดยการจำลองผู้ใช้ไฟหลายรายในอาคาร ซึ่งภายในเดือนสิงหาคม 2561 น่าจะเห็นผลการทดลอง

CAT - กฟผ. เพิ่มศักยภาพดิจิทัลและพลังงานไทย สู่ยุค 4.0 นอกจากนี้ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่งานการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศให้ทันสมัย และน่าเชื่อถือ พร้อมรองรับการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลใหม่ ของประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด