svasdssvasds

สมรสเท่าเทียม แต่สร้างครอบครัวไม่เท่าเทียม?

#สมรสเท่าเทียม แล้ว #สร้างครอบครัว เท่าเทียมไหม? รับบุตรบุญธรรมได้ แต่เลือกความเป็น #พ่อแม่ หรือ #บุพการี ยังไม่ได้?

related