svasdssvasds

สำนักงาน กกพ. ระดมความคิดเห็นนานาชาติผ่านเวที ERC Forum 2024

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. จัดเวทีสัมมนา ERC Forum 2024 ภายใต้หัวข้อ “Renewable and Sustainable Energy Transition” ยืนยันไทยพร้อมก้าวข้ามผ่านยุคเปลี่ยนผ่านพลังงาน ย้ำจุดยืนร่วมประชาคมโลกสร้างสังคมไร้คาร์บอนอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. จัดเวทีสัมมนา ERC Forum 2024 ภายใต้หัวข้อ “Renewable and Sustainable Energy Transition”โดยได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ทาง สำนักงาน กกพ. มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชียให้ใช้พลังงานสะอาดร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและรวมถึงองค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ หรือ ERRA, ประเทศสมาชิกของ ERRA องค์กรกำกับกิจการพลังงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน และหน่วยงานด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งทาง สำนักงาน กกพ. เล็งเห็นถึงขีดความสามารถของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละประเทศ เนื่องจากตอนนี้พวกเราอยู่ในยุคที่สภาวะของโลกและสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก ส่งผลให้ทุกภาคส่วน และ
แต่ละประเทศต้องร่วมมือกัน

ซึ่งทาง สำนักงาน กกพ. มีเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2608

ถ้าถามว่าสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง? นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าโลกของพวกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเพียง 1.5 องศาเซลเซียสโลกจะตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต จนไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้ดีขึ้น เพียง 5 ปี เท่านั้น

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. กล่าวถึงนโยบายของทางกระทรวง อว. ว่าได้สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีนโยบาย “อว.For EV” ซึ่งแกนหลักของนโยบายนี้จะมีทั้ง 3 ข้อ คือ

  1. พัฒนาบุคลากรให้มึความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน EV
  2. สนับสนุนการเปลี่ยนมามาใช้รถยนต์ EV ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วในหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ อว. รับผิดชอบ
  3. นวัตกรรมของ EV ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ ต้นทุนการชาร์จ รวมถึงแอปพลิเคชั่น

ด้าน ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ. สวทช.เองก็ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน EV เพิ่มขึ้น เด็กไทยเราเก่ง ส่วนที่ออกไปเรียนที่ต่างประเทศเองก็กลับมาเข้ามาพัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related