สารวันครู 2563 จากนายกรัฐมตรี แถลงการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

14 ม.ค. 2563 เวลา 7:22 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สารวันครู 2563 จากนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู มอบทั้งคำขวัญวันครู63 และสารวันครู โดยมีคุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันครูครั้งที่ 64

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สารวันครู 2563 จากนายกรัฐมนตรี นำทีมโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 นี้ มีเนื้อความสำคัญว่ารัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด  และได้มอบนโยบาย "การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ" โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและให้ความสำคัญกับ "ครู" บุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็หและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากแผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

โดยเน้นการบูรณาการทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างราชการหลัก และองค์กรในกำกับ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามนโยบาย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ดังนั้นการจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิด "นักเรียนแห่งอนาคต" ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ หากจะพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนารากฐานของการศึกษาในทุกพื้นที่ให้เท่าเทีมกัน รวมไปถึงการวางหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการเตรียมอนาคตของชาติเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

"ครู" คือกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาไทย ฉะนั้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงเงินเดือนที่มากขึ้น จึงการเป็นอีกแรงจูงใจที่จะทำให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการสำคัญในหลายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันยุคดิจิทัล

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สารวันครู 2563

สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 นั้น กระทรวงศึกษาธิการมีการกำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ส่วนกลาง จัด ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาค จัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2563

 

ขอบคุณข้อมูล moe.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด