ปรับตารางบิน บริหารจราจรทางอากาศ ในวันเด็ก

09 ม.ค. 2562 เวลา 10:55 น.

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศเที่ยวบินในวันเด็ก เสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “ในวันเด็กของทุกปี จะมีการจัดแสดงการบินของกองทัพอากาศ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สายการบินได้ให้ความร่วมมือกับวิทยุการบินฯ ในการดำเนินการตามมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ พร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสายการบิน ได้มีการแจ้งล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนตารางการบิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเวลาวิ่งขึ้นจากสนามบินต้นทาง เพื่อให้ทุกเที่ยวบินได้ขึ้น/ลงตามตารางการบินที่กำหนด พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้ประสานกับกองบินต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และภูมิภาค เพื่อให้การจัดแสดงการบินสอดคล้องกับตารางการบิน อีกทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามสถานะของเครื่องบินให้อยู่ในกรอบของตารางการบินที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนงานเข้าร่วมติดตามและแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้าร่วมกัน”

สำหรับตารางช่วงเวลาแสดงการบิน ประจำปี 2562 ใช้รูปแบบช่วงเวลาเช่นเดียวกับ ปีที่ผ่านมา ใน 5 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 08.15–09.05 น. (50 นาที), เวลา 10.00-10.20 น. (20 นาที), เวลา 11.20-11.50 น. (30 นาที), เวลา 12.40-13.30น. (50 นาที) และเวลา 14.30-14.50น. (20 นาที) โดยวิทยุการบินฯ ได้ขอความร่วมมือทุกสายการบินใช้ตารางเที่ยวบินตามเวลาที่กำหนด ซึ่งได้นำตารางเที่ยวบินดังกล่าวไปบริหารจัดการเที่ยวบินในสนามบินส่วนภูมิภาคทั้งหมดด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเที่ยวบินทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มีสายการบินยกเลิกและปรับลดจำนวนเที่ยวบินบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดแสดงบินในวันเด็กที่จะถึงนี้ ซึ่งวิทยุการบินฯ ได้คำนวณเวลาการบริหารจัดการให้บริการจราจรทางอากาศทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสายการบินในการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้มีการประสานงาน วางแผน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมท่าอากาศยาน และสายการบินต่างๆ ถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ได้กำหนดให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเป็นสนามบินสำรอง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกๆ ด้าน

ขอให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด เพราะกิจกรรมดังกล่าว เป็นเสมือนการจุดประกายความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ที่จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมการบินของประเทศในอนาคต โดยวิทยุการบินฯ ยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศเที่ยวบินในวันเด็ก เสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด