เผยที่อบรมทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศ โดยที่ไม่ต้องไปอบรมถึงขนส่ง

27 ก.ย. 2562 เวลา 5:59 น.

ข่าวดี! ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังต้องการใบขับขี่ เมื่อทางกรมขนส่งทางบกได้มีการเพิ่มทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใบขับขี่หรือผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยจะต้องเป็นสถานที่ที่มีการทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบกโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียวโดยปัจจุบันนี้มีทั้งหมดแล้วประมาณ 130 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวดี! ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง

ล่าสุด นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า ตอนนี้กรมขนส่งทางบก พยายามยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตด้วยการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อสร้างมาตราฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ แต่ต้องผ่านการอบรมตามทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวดี! ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่เว็บ  www.dlt.go.th  หรือ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวดี! ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง