โพลชี้ "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ปชช.กว่า 32% ลงทะเบียนไม่ทันไม่สำเร็จ

03 พ.ย. 2562 เวลา 2:38 น.

นิด้าโพล สำรวจ "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ประชาชนกว่า 32% ลงทะเบียนไม่ทันไม่สำเร็จ ร้อยละ 39.97 ระบุว่า จะไม่ลงทะเบียน เพราะ ระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ชิมช้อปใช้เฟส 2 ถูกใจหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,266 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟสที่ 2 สนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

นิด้าโพล สำรวจ

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการลงทะเบียน โครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.97 ระบุว่า จะไม่ลงทะเบียน เพราะ ระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อน โทรศัพท์ที่ใช้ไม่รองรับแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีเวลา/ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จังหวัดอื่น และไม่สนใจ/ไม่ชอบโครงการนี้ รองลงมา ร้อยละ 32.54 ระบุว่า ลงทะเบียนไม่ทัน/ไม่สำเร็จ เพราะ การเข้าลงทะเบียน มีระยะเวลานาน ยุ่งยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ไม่ค่อยเสถียร ถ่ายรูปไม่ผ่านทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ร้อยละ 22.20 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนเฟส 1 แล้ว และร้อยละ 5.29 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนเฟส 2 แล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลโครงการ “ชิมช้อปใช้”เฟส 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พบว่า ร้อยละ 58.37 ระบุว่า จะไม่ลงทะเบียน รองลงมา ร้อยละ 25.61 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนแล้ว และร้อยละ 16.02 ระบุว่า กำลังจะลงทะเบียน

นิด้าโพล สำรวจ

สำหรับแผนการใช้จ่ายโครงการ “ชิมช้อปใช้” ของผู้ที่ได้ลงทะเบียนเฟส 2 แล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.82 ระบุว่า ได้ใช้/มีแผนจะใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์สโตร์ รองลงมา ร้อยละ 32.84 ระบุว่า ร้านค้าทั่วไปที่เข้าโครงการ ร้อยละ 22.39 ระบุว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 5.97 ระบุว่า ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้อยละ 4.48 ระบุว่า ร้านในกลุ่ม OTOP และโรงแรมโฮมสเตย์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 2.99 ระบุว่า ร้านวิสาหกิจชุมชน และร้อยละ 10.45 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ

สำหรับผลโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.52 ระบุว่า ได้ใช้/มีแผนจะใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์สโตร์ รองลงมา ร้อยละ 34.10 ระบุว่า ร้านค้าทั่วไปที่เข้าโครงการ ร้อยละ 16.57 ระบุว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 15.24 ระบุว่า ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้อยละ 3.62 ระบุว่า ร้านในกลุ่ม OTOP ร้อยละ 2.29 ระบุว่า โรงแรมโฮมสเตย์ ร้อยละ 2.10 ระบุว่า ร้านวิสาหกิจชุมชน และร้อยละ 9.52 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ชิมช้อปใช้เฟส2 วอนผู้ไม่หวังดีหยุดก่อกวนระบบลงทะเบียน

-ชิมช้อปใช้ คึกคักเงินสะพัดร้านค้าขนาดเล็ก 80%

-โพล ชี้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ผลงานดีขึ้นด้วยชิมช้อปใช้ แย่ลงเพราะค่าครองชีพสูง

-ตัดสิทธิ์ “ชิมช้อปใช้” คืนนี้ 7 แสนราย นำกลับมาให้ลงทะเบียนใหม่