กรมชลประทาน เผย 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือน้ำใช้การได้ร้อยละ21

01 ก.พ. 2563 เวลา 4:05 น.

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่างร้อยละ 42 แต่มีน้ำใช้การได้ 3,755 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 21

ภัยแล้ง - วันที่ 1 ก.พ. 2563 ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประทาน รายงานสรุปสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 10,451 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,755 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 1.56 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 17.54 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,420 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ดังนี้

1.เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 5,315 ล้าน ลบ.ม. (39 % ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,515 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 7.00 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 8,147 ล้าน ลบ.ม.

2.เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 4,550 ล้าน ลบ.ม. (48 % ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,700 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.91 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 9.16 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 4,960 ล้าน ลบ.ม.

3.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำ 389 ล้าน ลบ.ม. (41% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 346 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.65 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 1.12 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 550 ล้าน ลบ.ม.

4.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 197 ล้าน ลบ.ม. (21 % ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 194 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.26 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 763 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ตามแผนจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2562/63 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มีความต้องการน้ำตลอดฤดูแล้งปี 2562/63 จำนวน 5,434 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง พ.ย.62 – เม.ย.63 จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.) และสำรองต้นฤดูฝนปี 2563 จำนวน 2,284 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 350 ล้าน ลบ.ม.)

ในปัจจุบัน ( 31 ม.ค. 63) จัดสรรน้ำตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง (4,000 ล้าน ลบ.ม.) ไปแล้ว 2,372 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 ของแผน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนมีจำกัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (ณ วันที่ 31 ม.ค. 63)

สถานีประปาสำแล ค่าความเค็ม 0.17 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สถานีท่าน้ำนนท์ ค่าความเค็ม 1.23 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 1.44 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

(ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และ ส้าหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)