วันมาฆบูชา 8 ก.พ. 63 วันหยุดชดเชย ประวัติโดยสังเขป

04 ก.พ. 2563 เวลา 5:16 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันมาฆบูชา ก.พ. 63 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พร้อมกำหนดให้วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหยุดชดเชย เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย, วันที่องค์ประกอบสำคัญครบ 4 ประการ หรือ "วันจาตุรงคสันนิบาต" รวมถึงกิจกรรมเวียนเทียน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประวัติ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ประวัติ และเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อครั้งพุทธกาล พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมายที่ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ  ซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หมายความว่าสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ซึ่งกล่าวอีกอย่างคือ วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นอกจากนี้ วันมาฆบูชา ยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามีเนื้อหาประกอบด้วย 3 คาถา ทั้งหมดสั่งสอนให้ดำรงตนอยู่ในคุณงามความดี ไม่ทำร้ายผู้อื่น มีขันติอดทนอดกลั้น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ฯลฯ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับ วันมาฆบูชา 63 ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. และกำหนดให้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 63 โดยกิจกรรมทางศาสนานอกจากการทำบุญตักบาตรช่วงเช้า ถวายสังฆทาน การฟังพระธรรมเทศนา ยังมีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ช่วงหัวค่ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลรับความเป็นสิริมงคลในชีวิต

 

ตารางวันหยุดประจำปี 63

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th