ชลประทานเผยปริมาณน้ำใช้การได้ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

15 ก.พ. 2563 เวลา 4:48 น.

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์ “4 เขื่อนหลัก” ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่างร้อยละ 41 แต่มีน้ำใช้การได้ 3,489 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 19

วันที่ 15 ก.พ. 2563  ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประทาน รายงานสรุปสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจําวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 10,185 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 3,489 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาณน้ำไลลลงอ่างฯ จ้านวน 1.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จ้านวน 17.68 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,686 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น

1.เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ 5,192 ล้าน ลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,392 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 7.00ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 8,270 ล้าน ลบ.ม.

2.เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 4,427 ล้าน ลบ.ม. (47% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 1,577 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 1.42ล้าน ลบ.ม. ระบาย 9.30 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 5,083 ล้าน ลบ.ม.

3.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 380 ล้าน ลบ.ม. (40% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 337 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.10 ล้าน ลบ.ม.ระบาย 1.12 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 559 ล้าน ลบ.ม.

4. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 186 ล้าน ลบ.ม. (19% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้183 ล้าน ลบ.ม. ไหลลงอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.26 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 774 ล้าน ลบ.ม.

ตามแผนจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2562/63 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มีความต้องการน้ำตลอดฤดูแล้งปี 2562/63 จำนวน 5,434 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง พ.ย.62 – เม.ย.63 จ้านวน 4,000 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.) (ปัจจุบัน 14 ก.พ.63) จัดสรรน้ำฤดูแล้ง (4,000 ล้าน ลบ.ม.) ไปแล้ว 2,692 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 ของแผน

ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนมีจำกัด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบัติตามแผนอย่าง เคร่งครัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (ณ วันที่ 14 ก.พ. 63)

สถานีประปาสำแล ค่าความเค็ม 0.20 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สถานีท่าน้ำนนท์ค่าความเค็ม 1.40 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สถานีกรมชลประทานสามเสน ค่าความเค็ม 1.95 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

(ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร และสำหรับการรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด