ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกประกาศห้ามชุมนุม มั่วสุมที่เสี่ยงติดโควิด 19 ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

03 เม.ย. 2563 เวลา 11:37 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ได้มีประกาศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ข้อ 5 และ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6)

เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง จึงกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือ การมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือ การกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือ กิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย.2563

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด