133 คน ผู้นำเมืองรุ่นที่ 5 พร้อมใจกันพัฒนากรุงเทพมหานคร

26 ส.ค. 2563 เวลา 3:26 น.

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่นที่ 5 จำนวน 133 คน รับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรการอบรมเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ (25 ส.ค.63) ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ได้มีผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่นที่ 5 จำนวน 133 คน เดินทางมารับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานในงาน

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่มีชื่อเสียงอาทิเช่นคุณประภา ปูรณโชติ  กรรมการบริษัทผาแดง เป็นประธานรุ่น ดร.จำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการแรงงาน นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่ 1 นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ หุ้นส่วนตลาดคลองเตย เป็นต้น

คุณประภา ปูรณโชติ ประธานหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่ 5 กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างแท้จริง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นำที่ดี มีความสามารถเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ รวมทั้งต้องมีความรอบรู้ มีวิจารณญาณ และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงที่มาจากทุกภาคส่วน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ในทุกมิติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างบูรณาการและยังยืน

ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่นที่ 5 ในวันนี้จะนำความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น จากการอบรมอันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาเมือง สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปและขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยที่จบหลักสูตรดังกล่าว