กทม.ไฟเขียวผ่อนจ่ายภาษีที่ดินเกิน 3 พันบาทได้ 3 งวด ถึงสิ้นปี

03 ก.ย. 2563 เวลา 2:01 น.

กทม.ไฟเขียวผ่อนจ่ายภาษีที่ดินเกิน 3 พันบาทได้ 3 เดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งภาษีดังกล่าวนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ อาทิ ที่ดินราชพัสดุนั้น

นายเกรียงยศ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาพบว่า การถือครองอสังหาริมทรัพย์มีการกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งได้มีการถือครองไว้เป็นจำนวนมาก และอาจเป็นที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่มีคนอีกจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินหรือบ้านเป็นของตนเอง โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ จะกระตุ้นให้ให้ผู้ถือครองที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการกักตุนที่ดินเพื่อเก็งกำไร รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ในสังคมอีกด้วย สำหรับการคำนวณภาษีต้องนำมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ในการประเมินภาษี และกำหนดให้ยื่นชำระภาษีฯ ภายในเดือน เมษายนของทุกปี

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือนสิงหาคม แต่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านเศรฐกิจ ซึ่ง กทม. รู้สึกเห็นใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการดำเนินการในครั้งแรก ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงสับสนและขาดความเข้าใจที่ชัดเจน กทม.จึงมีประกาศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ สำหรับผู้ที่จะต้องชำระภาษีที่ดินฯ ประจำปีภาษี 2563 ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยประชาชนที่ยื่นชำระภาษีภายในเดือนตุลาคม ไม่ต้องต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ทั้งนี้ กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต แจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งการประเมินภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม หากตรวจสอบพบว่า การแจ้งการประเมินถูกต้อง กทม.ได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือชำระผ่านธนาคาร (เฉพาะใบแจ้งการประเมินที่มี Barcode แนบท้าย) รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ QR Payment, ATM, Internet Banking, Mobile Banking ในส่วนของผู้ที่ต้องการผ่อนชำระค่าภาษีที่ดินฯ กรณีต้องชำระภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนั้น สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ไม่เกิน 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดยแบ่งเป็น งวดที่ 1 ชำระภายในเดือน ตุลาคม งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563

"สำหรับผู้ที่เห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้ว่าฯกทม. ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดที่ไม่ได้รับเอกสารแจ้งการประเมินภาษี ขอให้นำสำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือสำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย เป็นต้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ เพื่อ กทม.จะนำเงินดังกล่าวมาพัฒนากรุงเทพฯต่อไป"นายเกรียงยศ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ หรือกองรายได้ สำนักการคลัง กทม.โทรศัพท์ 0 2224 3070 และ 0 2226 6219

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด