ประกาศปิด "ถ้ำนาคา" ไม่มีกำหนด หลังพบนักท่องเที่ยวละเมิดกฎ ทาแป้ง-ขีดเขียนบนหิน

09 ก.ย. 2563 เวลา 2:06 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากกรณี พบนักท่องเที่ยว ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มหินถ้ำนาคา ล่าสุด เพจ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand ได้โพสต์ประกาศปิด"ถ้ำนาคา" โดยระบุว่า...

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

อุทยานแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ (๑๑) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ำนาคา” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคน ดังกล่าว ข้างต้นได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

อนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา และการสัญจร ผ่านเส้นทางตามปกติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาของบุคคลโดยทั่วไป ให้กระทำได้ตามปกติ หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๘๑ – ๗๒๕ – ๒๖๘๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม) พันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา

(นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด