Breaking News : เมืองกาญจน์ฯผวาโควิด ผู้ว่าฯสั่งปิดด่าน 14 วัน

22 ก.ย. 2563 เวลา 11:02 น.

ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจนบุรี สั่งปิดด่าน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.- 5 ต.ค.63 ขอความร่วมมือพ่อค้า-แม่ค้า ปิดร้านชั่วคราว หลังเมียนมา อำเภอพญาตองซู พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19 สั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 33 คน

 

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรีที่ 3719/2563 เรื่องการกระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

“อนุสนธิคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 ลงวันที่ 1 ก.ค.2563 เรื่องการผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านประเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี นั้น 

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2563 จำนวน 580 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ที่เมืองชิตตเวซึ่งเป็นเมืองเอก ทั้งนี้ รัฐยะไข่กำลังเป็นพื้นที่วิกฤติที่สุด จำนวนผู้ป่วยสะสมในพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลสั่งล็อคดาวน์เมืองชิตตเว อย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชาแดนที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ

 

 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้ 

1.ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดน และห้ามเคลื่อนย้ายบุคคล รวมถึงผู้ป่วยเข้ามาทุกกรณี ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และช่องทางผ่านแพนที่เป็นช่องทางธรรมชาติโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มงวด 

2.เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2563 จนถึงวันที่ 5 ค.ค.2563

 

 

ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจนบุรี สั่งปิดด่าน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.- 5 ต.ค.63 ขอความร่วมมือพ่อค้า-แม่ค้า ปิดร้านชั่วคราว หลังเมียนมา อำเภอพญาตองซู พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19 สั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 33 คน

 

ด่วน! ผู้ว่าฯกาญจนบุรี สั่งปิดด่าน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.- 5 ต.ค.63 ขอความร่วมมือพ่อค้า-แม่ค้า ปิดร้านชั่วคราว หลังเมียนมา อำเภอพญาตองซู พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19 สั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 33 คน