ม.ราม อนุญาต นศ.แต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

30 ก.ย. 2563 เวลา 9:29 น.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศอนุญาต นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

 

เพจเฟซบุ๊ก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โพสต์ประกาศคำสั่ง ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทนอธิบการบดีฯ เรื่อง ข้อปฎิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้การควบคุมการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้แก้ไขข้อปฎิบัติในการสอบไล่ ดังนี้


 

 

1.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2514 หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปก ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง นักศึกษาหญิงต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น ต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง สำหรับนักศึกษาหญิงที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องแบบชุดพละ หรือเครื่องแบบของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือนักศึกษาที่มีเพศสภาพที่ปรากฎไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดสามารถแต่งกายได้ตามเพศที่ปรากฎ

นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย อาจถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังฝ่าฝืนแต่งกายไม่สุภาพเข้าห้องสอบอีกจะต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา งดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบและในทางทะเบียนเรียนให้ถือว่าสอบตก

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศอนุญาต นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพเข้าสอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด