ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 17 คลายล็อกกิจการและบางสถานที่

21 ม.ค. 2564 เวลา 17:05 น. 2

เปิดประกาศฉบับเต็ม กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 17 "คลายล็อกกิจการและบางสถานที่"กลับมาเปิดได้อีกครั้ง มีผล 22 ม.ค. 64 ใช้มาตรการควบคุมป้องกัน โควิด-19 หากพบฝ่าฝืนสั่งปิดทันที 14 วัน

วันที่ 21 ม.ค. 2564 พล.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 17) โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพอันเป็นกาช่วยป้องกันโรคได้ทางหนึ่งภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่บาด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ให้สถานที่ที่มีประกาศให้ปิดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้ สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

1.1 สถานที่เล่นตู้เกม

1.2 ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

1.3 สถานดูแลผู้สูงอายุ

1.4 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

1.5 สนามแข่งขันทุกประเภท (ไม่รวมถึงสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามมวย สนามม้า สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน)

1.6 สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

1.7 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

1.8 สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

1.9 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

1.10  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่า

1.11  สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

1.12  สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

1.13 สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

2. สถานที่ตามข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด

 

3.สถานที่อื่นที่ไม่มีประกาศให้ปิด หรือไม่ได้กำหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ ให้ผู้เกี่ยวซ้อง

จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

3.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

3.2 ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

3.3 อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรและจำกัด

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

3.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม

รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย

3.6 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชัน

ที่ทางราชการกำหนด

4. หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ให้ปิดสถานที่ที่ฝ่าฝืนเป็นเวลา 14วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ให้ปิดสถานที่ดังกล่าว

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งงปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 17 คลายล็อกกิจการและบางสถานที่

ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 17 คลายล็อกกิจการและบางสถานที่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด