"มูลนิธิหมอเสม" ออกโปสเตอร์ รณรงค์ “เลือกคนดี ให้แผ่นดิน”

12 มี.ค. 2562 เวลา 8:05 น.

สโลแกน “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” คือเป้าหมายของ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ออกโปสเตอร์รณรงค์ "เลือกคนดี ให้แผ่นดิน" เลือกคนด้วยคุณธรรม เลือกพรรคด้วยนโยบาย

โดยเว็บไซต์มูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว (sem-foundation.org)  ร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ กับคำถามว่า “ เราจะเลือกคนดีเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองได้อย่างไร?“ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้คุณธรรมกลั่นกรองผู้สมัครที่จะมาทำหน้าที่แทนประชาชน ด้วยคุณธรรม 12 ข้อที่นำมาจากปูชนียบุคคลในอดีต ไม่ว่าจะเป็นท่านพุทธทาสภิกขุ อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ หมอเสม พริ้งพวงแก้ว ฯลฯ

โดยคุณธรรม 12 ข้อที่ใช้กลั่นกรองนักการเมืองประกอบด้วย

(1) ซื่อสัตย์ สุจริต (พิจารณาข้อนี้เป็นหลัก แล้วค่อยพิจารณาข้ออื่น หากผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ให้ตัดตัวเลือกออก)

(2) มานะอดทนมีระเบียบวินัย

(3) ชีวิตพอเพียงประหยัดอดออม

(4) ความสำเร็จแฝงมากับอุปสรรค

(5) กตัญญูกตเวที

(6) กล้าร่วมกันคิดร่วมกันทำ

(7) ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน

(8) ชีวิตที่ลำบากคือชีวิตที่เจริญ

(9) ยิ่งให้ยิ่งได้

(10) สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแด่ทายาท

(11) รวมพลังรู้รักสามัคคี

(12) มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง

สโลแกน “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” คือเป้าหมายของ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ออกโปสเตอร์รณรงค์

ส่วนการเลือกพรรคที่นโยบาย ให้ประชาชนเลือกพรรคที่นโยบายตรงกับความต้องการของตัวเองในพื้นที่เป็นหลัก โดยโครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง ได้รับฟังประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 280 ครั้งพบว่าประชาชนต้องการนโยบาย 5 ข้อหลักที่สำคัญคือ 1. ต้องการคนดีที่ยึดถือประโยชน์ส่วนร่วม 2. ต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองและคนตกงาน 3. ต้องมีนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 4. ต้องพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปลอดสารพิษ และ 5. สังคมไทยต้องปฏิรูปการศึกษาและระบบสาธารณสุข

แล้วคุณล่ะ ต้องการเลือกคนอย่างไร เลือกพรรคไหนดี? เลือกคนด้วยคุณธรรม เลือกพรรคด้วยนโยบาย ประชาธิปไตยต้องมาจากล่างขึ้นบน

"เลือกคนดี ให้แผ่นดิน"

 

สโลแกน “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” คือเป้าหมายของ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ออกโปสเตอร์รณรงค์

 

สโลแกน “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” คือเป้าหมายของ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ออกโปสเตอร์รณรงค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด