"หม่อมเต่า" มอบโล่ องค์กรส่งเสริมการจ้างงาน

29 ส.ค. 2562 เวลา 10:32 น.

กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 158 หน่วยงาน ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมการจ้างงาน ปลุกพลังช่วยสังคม

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ส่งเสริมการมีงานทำ ปี 2562" พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร/หน่วยงาน และบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมการมีงานทำ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน จำนวน 158 หน่วยงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมงาน

กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 158 หน่วยงาน ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมการจ้างงาน ปลุกพลังช่วยสังคม

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กร หน่วยงาน และบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การให้ความร่วมมือขององค์กรที่สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับสังคม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แก้ไขปัญหาปากท้อง และสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิต สร้างการเติบโตเชิงคุณภาพโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงพลังทางสังคมในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนวัยทำงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนให้มีการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องตลอดวัยทำงาน

กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 158 หน่วยงาน ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมการจ้างงาน ปลุกพลังช่วยสังคม

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงาน กลุ่มบุคคลและบุคคลในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของภาครัฐ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งได้ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ขยายตัวอย่างเต็มที่ กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย (Full Employment) นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนให้คนไทยมีงานทำอย่างมีคุณภาพ มั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน

กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 158 หน่วยงาน ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมการจ้างงาน ปลุกพลังช่วยสังคม