ต่อภาษีรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ตรวจอะไรบ้าง

21 ส.ค. 2563 เวลา 5:38 น. 2

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เปิดขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์อายุเกิน 7 ปี หลักเกณฑ์ ตรวจอะไรบ้าง ซึ่งกระบวนการจะต่างกับรถใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเอง

ต่อภาษีรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ตรวจอะไรบ้าง

สำหรับรถยนต์อายุเกิน 7 ปีขึ้นไป กรมการขนส่งกำหนดให้ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถสำหรับการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี อ้างอิงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งรถต้องอยู่ในสภาพมั่งคง แข็งแรง รวมถึงอุปกรณ์จ่างๆของรถต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชำรุด

ต่อภาษีรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ขั้นตอน หลักเกณฑ์ ตรวจอะไรบ้าง

อัพเดทหลักเกณฑ์ต่ออายุใบขับขี่ล่าสุด

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ทั้งนี้ จากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ยกร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถและจะวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การให้อำนาจนายทะเบียนสามารถพิจารณาให้ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจและนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถ รวมทั้ง ยังได้กำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวด้วย โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ต่อภาษีรถเกิน 7 ปีที่ไหน ?

 1. กรมการขนส่งทางบก
 2. สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

 

ประเภทรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจำปี

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
 • รถที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี

ขั้นตอนตรวจภาษีรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ตรวจอะไรบ้าง

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ สี เชื้อเพลิง ประเภทรถ
 • ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถ
 • ตรวจระบบไฟ
 • ตรวจวัดมลพิษ
 • ตรวจวัดศูนย์ล้อ ระบบเบรค ช่วงล่าง ไฟหน้า

 

ยกเว้นรถประเภทต่อไปนี้ ต้องตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 • รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้
 • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป จากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ (เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยน ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น)
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี

 

 

Cr. dlt.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด